Thông Minh Thước Loga
Trình Mô Phỏng Thước Loga!

Tính năng

Một ứng dụng mô phỏng một thước lôga!

Thông Minh Thước Loga tái tạo quy tắc trang chiếu với các thang điểm A, B, C, CI, D, S, L, T và K.

Quy tắc trượt là một công cụ tính toán tương tự cơ học sử dụng nguyên tắc logarit.

Quy tắc trượt xuất hiện như một chỗ dựa quan trọng trong các bộ phim "Apollo 13" và "Kaze Tachinu".

Ứng dụng này tái tạo quy tắc trượt trên màn hình thiết bị của bạn.

Mặt trước của dải trượt tương ứng với các thang B, C và CI, và mặt sau tương ứng với các thang S, L và T.

Bạn có thể di chuyển thanh trượt và con trỏ.

Với hướng dẫn về cách sử dụng thước Loga!

Thước loga sử dụng thang đo logarit để tính các phép tính nhân, chia, lũy thừa, căn bậc hai, các hàm lượng giác và logarit.

Ứng dụng này có giải thích về cách sử dụng loga kích thước, vì vậy bạn có thể tìm hiểu cách tính toán.

Vì phép tính được thực hiện theo pixel của màn hình thiết bị nên không thể đảm bảo độ chính xác của phép tính.